STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
STATUT

STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

(Tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, jest samorządnym ruchem obywatelskim działającym na rzecz rodziców i ich dzieci z porażeniem mózgowym.

$2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z dn. 10 kwietnia 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Żanęcin.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

1. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 3. Stowarzyszenie współdziała z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi, rządowymi i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz współpracuje z właściwymi agendami wspólnot europejskich.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia określonych spraw lub programów.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci ze znakiem, nazwą i adresem, może wydawać legitymacje oraz odznaki członkowskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

1. Cele Stowarzyszenia są następujące:

1) reprezentowanie i obrona interesów dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców,
2) podnoszenie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia dotyczącej strony medycznej, rehabilitacyjnej oraz prawnej i organizacyjnej w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym,
3) pomaganie rodzicom w dostępie do korzystania z różnych form leczenia i rehabilitacji ich chorym dzieciom,
4) propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców, mających na celu rozwój nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji i poprawę opieki nad dzieckiem spastycznym,
5) uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców, m.in. poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu.

2. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym: wydawanie periodyków o tematyce zdrowotnej, społecznej i opiekuńczo-wychowawczej,
2) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym: wydawanie katalogów, programów, ulotek,
3) prowadzenie placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych,
4) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych domów pomocy,
5) pomaganie rodzicom i opiekunom prawnym w dostępie osób z porażeniem mózgowym do pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
6) pomaganie rodzicom i opiekunom prawnym w dostępie osób z porażeniem mózgowym do pomocy społecznej bez zakwaterowania,
7) reprezentowanie i obrona interesów osób z porażeniem mózgowym i ich opiekunów wobec władz państwowych i publicznych oraz uczestnictwo w działaniach władz samorządowych,
8) podnoszenie wiedzy medycznej, fizjoterapeutycznej, prawnej i organizacyjnej członków stowarzyszenia w leczeniu osób z porażeniem mózgowym,
9) pomaganie rodzicom i opiekunom osób z porażeniem mózgowym w dostępie do różnych form leczenia i rehabilitacji,
10) prowadzenie inicjatyw społecznych na rzecz osób z porażeniem mózgowym, w tym rozwijanie nowoczesnej i wszechstronnej rehabilitacji,
11) propagowanie w społeczeństwie szeroko pojmowanych potrzeb osób z porażeniem mózgowym i ich opiekunów,
12) organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz ich dzieci z porażeniem mózgowym,
13) prowadzenie szeroko pojmowanej współpracy z osobami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rodziców i opiekunów prawnych dzieci z porażeniem mózgowym.

3. Realizacja działań opisanych w §8 ust. 2, jest działalnością nieodpłatną.

4. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Stowarzyszenia oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie ze statutowymi celami.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obywatel innego państwa uznający cele i sposoby działania Stowarzyszenia.

§ 11

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje i podmioty posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne.

§ 12

Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ludziom zasłużonym w niesieniu pomocy Stowarzyszeniu.

§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i podjęciu uchwały.

§ 14

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. Dbać o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie jego celów.
2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Brać udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zgromadzeniach; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 16

Członków wspierających przyjmuje się na podstawie złożenia na piśmie oświadczenia woli i podjęciu przez Zarząd uchwały.

§ 17

Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1. Wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach.

§ 19

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 20

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń Stowarzyszenia.

§ 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.


§ 23

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują władze spośród kandydatów zgłoszonych w poprzednich wyborach, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanymi z działalnością w Stowarzyszeniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć, z głosem doradczym - także członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej czternaście dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wniosku.

§ 27

1. Walne zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
2. W razie braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może się odbywać po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu.
3. Uchwały w sprawie zmiany niniejszego statutu, odwołania prezesa lub członków zarządu i komisji rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów.
4. Pozostałe uchwały Walne Zgromadzenie podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie zmian statutowych.
2. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie programu działania oraz kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich.
6. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie odwołań wykluczonych członków.
9. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Nadawanie godności członka honorowego.
11. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku.
12. Inne sprawy przewidziane w Statucie.

§ 29

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Podejmowanie decyzji w sprawach programowych i majątkowych.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Przyjmowanie i decydowanie o skreślaniu i wykluczaniu członków zwyczajnych i wspierających.
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami.
7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 31

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej trzech jego członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od jednego do trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności jego gospodarki finansowej i przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu i nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
5. Między członkiem Komisji Rewizyjnej, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać pieniędzy z racji pełnionej funkcji w Komisji Rewizyjnej, mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z końcem kadencji, na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, obligacji, otwierania kont bankowych i lokat bankowych,.
2. Cały dochód organizacji jest przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, przychodów finansowych, subwencji, dotacji oraz z ofiarności publicznej.
4. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie pozyskuje sponsorów i fundusze.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
6. Przyjęcie subwencji, dotacji, darowizny, spadku wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest Prezes i jeden członek Zarządu łącznie.
8. Zabrania się władzom Stowarzyszenia poniższych czynności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego władz, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 34

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością, co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa o stowarzyszeniach z dnia 20.07.1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.) i postanowienia Kodeksu cywilnego.